بدون تردید انسان ها بخاطرغریزه جنسی و عشق به جنس مخالف و فرزند که در خمیره و فطرتشان نهفته است علاقه زائد الوصفی به ازدواج و تشکیل خانواده دارند.

چیزی که هست هنگامی که موانع و مشکلات ازدواج را از مخارج سنگین عقد وعروسیها، مهریه های سنگین، تشریفات زائد، بهانه گیری های بی جا، جهیزه های پر حجم، توقعات بیش از حد، تنگدستی و ترس، فقر وهزینه های کمر شکنزندگی را در نظر می گیرند از ازدواج منصرف شده وسالها بلکه گاهی تا اخر عمرشان به حالت تجرد بسر می برند.

ولی باید توجه داشت که هیچ یک از موانع و مشکلات یاد شده شرط ومانع شرعی و قانونی ازدواج نیست بلکه این ها رسومات غلط قید وبندهای دست وپاگیری است که ساخته و پرداخته افکار مادی و پندارهای موهوم ورسومات نادرست ورقابت های بی خردانه خود مردم است.

و برای شکستن این سدهای اسکندری وبرداشتن این موانع. لازم است جوانان دلیر ودختران ازاده وخانواده های خردمند ومتعهد قدم پیش گذاشته وهمه انها را به دور بریزند وبه راستی  عقد وعراسی و زندگی اسلامی و خدا پسندانه انجام دهند که قطعا به سود دین و دنیای انها خواهد بود.

اکنون می پردازیم به بیان موانع ازدواج، و هر چند انها فراوانند ولی عمده انها عبارت اند از:

1- تشریفات کمر شکن عقد و عروسی ها

چنانکه می دانیم یکی از موانع بزرگ بر سر راه ازدواج ها مخارج کمر شکن و تشریفات زائد و دست وپا گیر در عقد و عروسی ها است، از خرید زیورالات گران قیمت،لباسهای لوکس برای عروس وداماد،لباتسها وکفشهای زیاد برای اقوام دورونزدیک انان،چاپ وتوزیع کارت دعوتهای رنگارنگ،گرفتن جشنهای مهم در هتلهای کذایی یا منازل،اسراف کاریهای بیش از حد در مصرف شیرینیهای مختلف ومیوههای رنگارنگو غذاهای گوناگون و…که هر کدام از انها هزینه های سنگینی را تحمیل خواد کرد و منشا همه انها ریاکاری،شخسیت نمایی،رقابت وهوسرانی است.

کسانی که پولهای باداورده ای حال از هر راهی در اختار دارند بجای دستگیری از مستمندان،کمک به اقوام درمانده خود وصرف در ازدواجهای دختران وپسران تهیدست دست به چنین ولخرجی ها واصرافکاریها می زنند و برایشان مهم نیست.

ولی کسانی که ندارند ناگزیرند برای همیشه یا لااقل سالهای زیادی فکر ازدواج را از سر خود بیرون کنند و یا اگر بتوانند با قرض کردن از این و ان و گرفتن وامهای سنگین.سالها خودشان را در چنگال قرض واقساط بانکی گرفتار سازند.

2- مهریه زیاد و وحشت انگیز

یکی از چیرهایی که موجب وحشت از ازدواج شده بالا بودن سطح مهریه ها می باشد که مع الاسف در اثر چشم و هم چشمی ها وپنداری های موهوم روز به روز هم به طور سرسام اوری افزایش می یابد، بعضی از خانوادههای کوتاه فکر زیادی بودن مهریه را نشانیه شخصیت دخترشان می دانند در صورتی که کمی مهر نشانه ی شخصیت زن بوده و زیادی ان علامت پستی او است.