عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر نامناسب

1-تصميم عجولانه به ازدواج 2-ازدواج در سن كم 3-اشتياق بيش از حد دختر، پسر يا هر دو به ازدواج 4-انتخاب همسر براي راضي كردن ديگران 5-شناخت ناكافي از يكديگر 6-انتظارات غير واقع بينانه 7-مسائل رفتاري و شخصيتي حل و فصل نشده

خصوصيات كلي ازدواج از ديدگاه اسلام

در اين قسمت به ويژگي ها و خصوصيات كلي ازدواج كه در اسلام آمد اشاره اي مختصر مي كنيم. 1-در اسلام ازدواج يك مستحب مذكر است يعني اينكه توصيه شده در صورت فقدان عذر و اشكال واقعي حتماً افراد ازدواج كنند.

2-در اسلام ازدواج و دختر داشتن روزي را زياد مي‌كند 3-در اسلام داشتن آگاهي و هوشياري و دانش كافي براي ازدواج مورد تأكيد قرار گرفته است. 4-ازدواج واجب براي كسي است كه خطر گناه كبيره برايش وجود دارد 5-ازدواج مباح مثل حالت هايي كه فرد زن دارد و زن ديگر مي خواهد اختيار كند 6-در اسلام ازدواج مستحب است ولي اگر فرد احتمال دهد به گناه مي افتد بايستي ازدواج (موقت يا دائم) نمايد 7-در اسلام راه نجات از طريق تقوي امكان پذير است و تقوي بدست نيايد جز در پاكدامني جنسي و رواني كه با زمينه ي ازدواج فراهم مي شود. 8-در اسلام حفظ دين تنها با آغاز زندگي توأم با ازدواج امكان پذير شده است 9-در اسلام ازدواج يعني عمل كردن به فطرت پاك انساني و الهي 10-در اسلام ازدواج طي طريق سعادت است 11-در اسلام تمام شرايط سني براي ازدواج دائم، موقت، تعدد اسلام از زوجات و نظاير آنها فراهم شده تا فساد جنسي به كلي برچيده شود 12-در اسلام ازدواج براي زيادي و تداوم و تناسل و تولد نسل مسلمانان لازم شمرده شده است.

انواع ازدواج

1-ازدواج خارجي، بعضي ملل اعتقاد دارند كه بايد زن و شوهر از دو ريشة جداگانه باشند. ازدواج خارجي بر سه نوع است:

الف) خواستگاري عدي از طرف خويشان داماد.

ب)خواستگاري كه معمولاً با مخالفت رو به شده اما به موفقت پيوسته اند

ج)اسير كردن و ربودن زن به صورت پنهاني علم رغم مخالفت زن

2-ازدواج داخلي: بعضي از اقوام نيز معتقدند اند كه ازدواج حتماً بايد بين خويشان باشد.

3-تك همسري: اين ازدواج زماني صورت مي گيرد كه تعداد زنان بيش از مردان نباشد

4-تعداد زوجات: اين ازدواج زماني صورت مي گيرد كه تعداد و زنان بيش از مردان باشد كه قانون اسلام تعدد زوج ها مجاز است. البته مشروط بر اين است كه گرفتاري مادي نداشته باشد و بتواند با رعايت عدالت و مروت بين زنان بنمايد.

انواع ازدواج

1-خارجي و داخلي و تك همسري- تعدد زوجات- ازدواج         – ازدواج اجباري- ازدواج رسمي، خصوصي يا غير رسمي، ازدواج توليدي، ازدواج آزمايشي، ازدواج موقت، ازدواج دايم، ازدواج تشريفاتي و تصنعي، ازدواج سر ريعي، ازدواج روزنه، ازدواج قبرستاني

مراحل ازدواج

1-تصميم گيري و آمادگي عملي وذهني براي ازدواج توسط دختر و پسر

2-تحقيق و كاوش

3-بكار بستن معيارهاي عملي انتخاب همسر

4-انتخاب همسر

5-شروع مراسم خواستگاري و سخنراني و جلب توافق و شناخت طرف و خانواده و شناساندن خود خانواده اش

6-توافق بر سر شرايط قرارداد

7-اطمينان از شروط قرارداد و نگاه به همسر آينده و چند جمله صحبت

8-مراسم نامزدي و خواندن صيغه عقد

9-مراسم عروسي و ازدواج و عقد دايم

10-اعلام و اعلان عام و فرا خواندن عمومي براي وصلت دختر و پسر قديم و زن و شوهر جديد

11-هر قدر تعداد افراد شاهد ازدواج بيشتر باشند، اعتبار ازدواج بيشتر خواهد بود